Gàidhlig agus Conaltradh CertHE

University of the Highlands and Islands
In Isle Of Lewis (Scotland)

Price on request

Important information

  • Course
  • Isle of lewis (Scotland)
Description

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? Cùrsa do luchd-ionnsachaidh adhartach agus fileantaich a tha airson piseach a thoirt air na sgilean aca sa chànan. Cuiridh tu eòlas air cultar traidiseanta, eachdraidh, litreachas agus na meadhanan mar phàirt den chùrsa.       Feartan sònraichte Cùrsa Gàidhlig eadar-obrachail agus practaigeach Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh ann an àrainneachd Ghàidhlig Ionnsachaidh tu aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach no Colaisde a’ Chaisteil UHI ann an Eilean Leòdhais, aig cridhe coimhearsnachd far a bheil a’ Ghàidhlig fhathast làidir

Important information
Venues

Where and when

Starts Location
15 September 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Scotland
See map

What you'll learn on the course

IT

Course programme

Year 1 - CertHE Modalan riatanach: Gàidhlig is Conaltradh: - Sgrìobhadh Gàidhlig is Conaltradh: - Còmhradh Bun-fhiosrachadh mu Ghàidhealtachd na h-Alba Sgeulachdan is Òrain Ghàidhlig Litreachas:- Sgilean Sgrùdaidh is Cruthachaidh Greis-Gnìomhachais Modalan roghainneil: Na Meadhanan 1 Cànan sa choimhearsnachd Coimpiutaireachd Annas Laimhe is Òrain Ghàidhlig 1 Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1